اطلاعیه 4: آدرس حوزه امتحان

آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون نوبت هفدهم

 " تعیین صلاحیت فنی ممیزان و مسئولین فنی جهت فعالیت در زمینه خودکنترلی و خود اظهار بهداشتی "

مورخ97/02/27

آدرس ها