اطلاعیه 1: برنامه زمان بندی18

        برنامه زمان بندي آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي  دوره هجدهم

دوره

هجدهم

ماه برگزاری

مهر

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

97/06/03

97/07/10

دريافت كارت آزمون

97/07/24

97/07/26

آزمون

97/07/26 پنج شنبه ساعت 10صبح

كليد آزمون

97/07/29

اعتراض به سوالات آزمون

97/07/30

97/08/01

اعتراضات به نتايج آزمون

72 ساعت بعد از اعلام نتايج آزمون

حوزه های امتحانی

ارومیه -تهران- مشهد - همدان