اطلاعیه7: زمان دریافت کارت

به اطلاع کلیه شرکت کنندگانآزمون مرحله 18  میرساند
نظر به تغییر زمان آزمون از 26 مهر به 3 آبان ماه،زمان دریافت کارت نیز از تاریخ 1 آبان ماه فعال خواهد شد و آدرس حوزه های امتحانی بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.