اطلاعیه 5:‌زمان دریافت کارت

 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مرحله 19می رساند
زمان دریافت کارت از تاریخ 14اسفند ماه  تا روز ازمون فعال خواهد شد و آدرس حوزه های امتحانی بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.