اطلاعیه 9:‌ کلید نهایی

به استحضار می رساند کلید نهایی ازمون مرحله بیستم به شرح زیر اعلام می گردد:

سوال 27 دارای دو گزینه صحیح شامل "ج" و "د" است

=  سوال 38 از گزینه "د"  به " الف" تغییر می یابد