اطلاعیه5: زمان دریافت کارت

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم آزمون مرحله بیست و سوم می رساند:
زمان دریافت کارت از تاریخ 17 دیماه تا روز آزمون فعال خواهد شد و آدرس حوزه های امتحانی بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.

دبیرخانه آزمون