اطلاعیه1: برنامه زمان بندی

برنامه زمان بندي آزمون مرحله بیست و ششم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

بیست و ششم

ماه برگزاری

بهمن ماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

99/10/01

99/10/25

زمان برگزاری

99/11/02ساعت 9 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها