اطلاعيه 2: برنامه زمان بندي آزمون سوم

برنامه زمان بندي سومين آزمون خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

93/04/25

93/05/10

رفع نقص مدارك

93/05/11

93/05/11

دريافت كارت آزمون

93/05/13

93/05/16

آزمون

93/05/16

كليد آزمون

93/05/19

اعتراض به سوالات آزمون

93/05/21

93/05/23

اعلام نتايج

متعاقباً از طريق سايت انجمن اعلام مي گردد

اعتراضات به نتايج آزمون

72 ساعت بعد از اعلام نتايج آزمون