اطلاعیه2: برنامه زمان بندی

برنامه زمان بندي آزمون مرحله بیست و نهم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

بیست و نهم

ماه برگزاری

اردییبهشت ماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1400/02/06

1400/02/26

زمان برگزاری

1400/02/30ساعت 9 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها