اطلاعیه 6: نتیجه اعتراضات

به اطلاع شرکت کنندگان آزمون می رساند که با توجه به اعتراضات صورت گرفته در خصوص برخی از سوالات آزمون سه سوال به شرح زیر حذف گردید

سوال مربوط به بازرسی بهداشتی:

                  * علائم ماهی تازه به دلیل داشتن دو پاسخ حذف گردید

سوال مربوط به استخرها: به دلیل مغایرت عدد و حروف دو سوال حذف گردید

                  * سوال حدود مجاز قلیائیت

                  *سوال میزان کلر آزاد و کلر ترکیبی استخر

لذا برای داوطلبینی که این سوالات را داشتند سوال حذف و نمره مجدد محاسبه گردید.

 با تشکر دبیرخانه آزمون