اطلاعيه 3 :‌حوزه هاي برگزاري آزمون
آدرس حوزه هاي برگزاري آزمون  سوم صلاحيت فني كارشناسان،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف به شرح ذيل مي باشد:
 

رديف

 

حوزه هاي امتحاني

دانشگاه هاي مرتبط با حوزه امتحاني

1

تبریز

تبريز- پرديس- خ گلدشت – خ عطار نيشابوري- دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشكده بهداشت و تغذيه

2

مازندران

ساري – خيابان امير مازندراني – خيابان وصال- دانشكده پرستاري و مامايي

3

شهيد بهشتي

تهران- ولنجك- بلوار دانشجو- خ كودك يار- دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

4

اصفهان

اصفهان- ميدان آزادي- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان