اطلاعیه2: برنامه زمان بندی31

برنامه زمان بندي آزمون مرحله سی و یکم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

سی و یکم

ماه برگزاری

شهریورماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1400/04/29

1400/05/21

زمان برگزاری

1400/06/04ساعت 9 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها