اطلاعیه2: برنامه زمان بندی35

برنامه زمان بندي آزمون مرحله سی و  پنجم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

سی و پنجم

ماه برگزاری

بهمن ماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1400/10/19

1400/10/27

زمان برگزاری

1400/11/07صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها