اطلاعیه2: برنامه زمان بندی37

برنامه زمان بندي آزمون مرحله سی و  هفتم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

سی و هفتم

ماه برگزاری

اسفندماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1400/11/24

1400/12/07

زمان برگزاری

1400/12/12صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها