اطلاعیه2: برنامه زمان بندی38

برنامه زمان بندي آزمون مرحله سی و  هشتم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

سی و هشتم

ماه برگزاری

تیرماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1401/03/25

1401/04/11

زمان برگزاری

 روز چهار شنبه 1401/04/15 ساعت 10 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها