اطلاعیه2: برنامه زمان بندی41

برنامه زمان بندي آزمون مرحله چهل و بکم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

چهل و یکم

ماه برگزاری

مهرماه

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

1401/06/30

1401/07/19

زمان برگزاری

 روز چهار شنبه 1401/07/27 ساعت 10 صبح (بصورت مجازی)

حوزه های امتحانی

کل استان ها