اطلاعیه3: برنامه زمان بندي

برنامه زمان بندي ششمين آزمون خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ارسال مدارك آزمون

94/10/01

94/11/01

دريافت كارت آزمون

94/11/12

94/11/15

آزمون

94/11/15پنج شنبه ساعت 10 صبح

كليد آزمون

94/11/20

اعتراض به سوالات آزمون

94/11/21

94/11/23

اعلام نتايج

متعاقبلا از طريق سايت انجمن اعلام مي گردد

اعتراضات به نتايج آزمون

72 ساعت بعد از اعلام نتايج آزمون