اطلاعیه4: حوزه هاي آزمون

محل برگزاري آزمون صلاحيت فني كارشناسان،كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف  در اين دوره از آزمون دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، تبریز، تهران، شيراز، ساري، نیشابور،‌ همدان است كه داوطلب مي توانند یکی از  اين حوزه ها را جهت شركت در آزمون انتخاب نمايد.