اطلاعیه 7|:كليد اوليه سوالات
به اطلاع كليه داوطلبين مي رساند كه كليد اوليه سوالات آزمون از طريق لينك زير قابل مشاهده است. همچنين بخش اعتراض به سوالات فعال گرديده و سوالاتي كه اعتراض به آنان وارد شده بررسي و نتيجه آن متعاقبا از طر يق همين سامانه اطلاع رساني خواهد شد.
نحوه محاسبه درصد به شكل زير مي باشد:   
                                     100 * { 60/((0.25 * سوالات غلط) - تعداد درست)}= محاسبه درصد
لازم به ذكر است كه نتايج  نهايي آزمون طي يك ماه آينده ادر سامانه آزمون قرار داده خواهد شد.
 
کلید اولیه