اطلاعیه8: کلید نهایی
کلید نهایی سوالات به شرح ذیل اعلام می گردد:
  1. سوال دو از گزینه ب به گزینه الف اصلاح گردید.
  2. سوال سی و یک از گزینه ب به گزینه ج اصلاح گردید.
  3. سوال سی و سه از گزینه ج به گزینه ب اصلاح گردید.

همچنین سوال 26 نیز حذف گردید و فرمول محاسبه سوالات به شکل ذیل تغییر یافت:

100 * { 58/((0.25 * سوالات غلط) - تعداد درست)}= محاسبه