اطلاعیه11: حوزه های تحویل گواهی
پذیرفته شدگان آزمون از تاريخ 1 خرداد 1395 با در دست داشتن اصل مدارك ذيل با مراجعه به معاونت هاي بهداشتي استان محل سكونت می توانند نسبت به دریافت اصل گواهي قبولي اقدام نمایند:

۱ – اصل مدرك تحصيلي يا گواهي تائيد آن

۲ - اصل شناسنامه

۳ - اصل كارت ملي

4 - تصوير فيش واريز مبلغ هزينه صدور گواهي

5- مشاورين يا مسئولين بهداشتي در اتحاديه ها يا طرف قرارداد با واحد هاي صنفي (متقاضیان با مدرك بهداشت عمومي، صنايع غذايي و تغذيه)  ارائه گواهي قبولي در آزمون منوط به ارائه گواهي قرار داد شغلي با شركت يا مؤسسه بخش خصوصي مرتبط، اتحاديه‌هاي صنفي و يا واحدهاي صنفي مرتبط به شرط اينكه تاريخ قرارداد مربوط به قبل از تاريخ برگزاري اولين مرحله آزمون مذكور يعني 4/11/92 باشد مورد پذيرش  مي باشد.

آدرس محل تحویل گواهی ها در لینک ذیل قابل مشاهد ه است.

 آدرس تحویل گواهی