اطلاعیه 7: اسامی پذیرفته شدگان

اسامی پذیرفته شدگان نتایج آزمون مرحله یازدهم از طریق لینک ذیل قابل مشاهده است

نتایج آزمون