اطلاعیه 2: برنامه زمان بندی12

داوطلبین گرامی برنامه زمان بندی آزمون طبق جدول پیوست بوده و مهلت ثبت نام قابل تمدید نمی باشد. لذا در بازه زمانی اعلامی نسبت به ثبت نام و ویرایش اقدام نمایید.

برنامه زمان بندی12