اطلاعیه 2: برنامه زمان بندی13

داوطلبین گرامی برنامه زمان بندی آزمون مرحله سیزدهم طبق جدول پیوست بوده و مهلت ثبت نام قابل تمدید

نمی باشد. لذا در بازه زمانی اعلامی نسبت به ثبت نام و ویرایش اقدام نمایید.

برنامه زمان بندی