اطلاعیه 4: حوزه های آزمون

در اين دوره از آزمون حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، کرمان، سمنان ، مازندران،کرمانشاه و یزد بوده و داوطلب مي تواند یکی از اين حوزه ها را جهت شركت در آزمون انتخاب نمايد. در صورت قبولی در آزمون، مدرک قبولی در کل کشور دارای ارزش یکسان بوده و قابل استفاده می‌باشد.