اطلاعیه شماره 10: آدرس محل دریافت گواهی

آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

پذیرفته شدگان آزمون از تاريخ 29مرداد 1396 با در دست داشتن اصل اعلامی در اطلاعیه 8 با مراجعه به معاونت هاي بهداشتي استان محل سكونت می توانند نسبت به دریافت اصل گواهي قبولي اقدام نمایند.

آدرس محل تحویل گواهی ها در لینک ذیل قابل مشاهد ه است.

آدرس محل دریافت گواهی ها