اطلاعیه 7: کلید اولیه

كليد اوليه سوالات آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی  مرحله سیزدهم از طريق لینک ذیل قابل مشاهده است.

 

فرمول محاسبه سوالات:

100 * {60/((0.25*سوالات غلط) - تعداد درست)} = محاسبه درصد