اطلاعیه 9:‌ اسامی پذیرفته شدگان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرحله سیزدهم از طریق لینک ذیل قابل مشاهده است.

پذیرفته شدگان نتایج آزمون