اطلاعیه 7: کلید اولیه

كليد اوليه سوالات آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی  مرحله پانزدهم از طريق لینک زیر قابل مشاهده است.

 

فرمول محاسبه سوالات:

100 * {60/((0.25*سوالات غلط) - تعداد درست)} = محاسبه درصد

 

کلید اولیه آزمون پانزدهم