اطلاعیه8: کلید نهایی

به اطلاع کلیه داوطلبین گرامی می رساند اعتراضات وارده به سوالات آزمون بررسی گردید.

سوال 17 حذف گردیده است و سایر اعتراضات وارد نمی باشد.