اطلاعیه 10: آدرس محل دریافت گواهی

زمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

پذیرفته شدگان آزمون مرحله 15 از تاريخ 25 بهمنماه 1396 با در دست داشتن اصل اعلامی در اطلاعیه 9 با مراجعه به معاونت هاي بهداشتي استان محل سكونت می توانند نسبت به دریافت اصل گواهي قبولي اقدام نمایند. لطفا قبل از مراجعه با معاونت ها تماس بگیرید تا از حضور کارشناس در محل اطمینان حاصل نمایید.

آدرس محل تحویل گواهی ها در لینک ذیل قابل مشاهد ه است.

آدرس محل دریافت گواهی ها