اطلاعیه 7: کلید نهایی

به اطلاع کلیه داوطلبین مرحله 16 می رساند که کلید نهایی به شرح ذیل می باشد:

سوال 39  گزینه صحیح ج می باشد.

سوال 55 گزینه صحیح ب می باشد.