اطلاعیه 5: کلید اولیه 17

کليد اوليه سوالات آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی  مرحله هفدهم از طريق لینک زیر قابل مشاهده است.

 

فرمول محاسبه سوالات:

100 * {60/((0.25*سوالات غلط) - تعداد درست)} = محاسبه درصد

کلید اولیه 17