اطلاعیه6: کلید نهایی

به اطلاع متقاضیان مرحله هفدهم می رساندکه  کلید نهایی به شرح ذیل اعلام می گردد:

سوال 11 : گزینه ج

سوال 45 حذف