اطلاعيه 13: قبول شدگان در آزمون
به اطلاع كليه قبول شدگان در اولين آزمون خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي مي رساند كه نحوه دريافت گواهي قبولي به همراه جزئيات مربوط به آن در تاريخ 20 اسفند ماه از طريق سامانه آزمون به اعلام مي گردد.