اطلاعیه 4:تغییر زمان آزمون


 با توجه به درخواست مکرر متقاضیان آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی مرحله 18 مبنی بر تداخل زمانی این آزمون با آزمون استخدامی  شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو ، با هماهنگی های انجام شده با مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، زمان این آزمون به روز پنجشنبه 97.8.3 موکول گردید.