اطلاعیه 6: افزایش منابع

اطلاعیه فوری
به تصمیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت دو منبع جدید برای آزمون مرحله 18 اضافه شده است که داوطلبین می بایست برای آزمون مورخ 97.8.3 این منابع را مطالعه نمایند.
1.دستور العمل عمومی خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت
2.دستور العمل ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت