اطلاعیه 12: کلید نهایی

به اطلاع کلیه داوطلبین گرامی ازمون مرحله هجدم می رساند اعتراضات وارده به سوالات آزمون بررسی گردید.

سوال 9 گزینه الف صحیح است

سوال سوال 24حذف گردیده است

سوال 31 گزینه ب صحیح است

سوال 38 گزینه ب صحیح است

و سایر اعتراضات وارد نمی باشد.