اطلاعیه 5:‌زمان دریافت کارت

به اطلاع کلیه شرکت کنندگانآزمون مرحله 19میرساند
زمان دریافت کارت از تاریخ 11 دی ماه  تا روز ازمون فعال خواهد شد و آدرس حوزه های امتحانی بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. داوطلبینی که مجاز به شرکت در آزمون