اطلاعیه 8: کلید اولیه آزمون 19

کليد اوليه سوالات آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی  مرحله نوزدهم از طريق لینک زیر قابل مشاهده است.

فرمول محاسبه سوالات:

100 * {60/((0.25*سوالات غلط) - تعداد درست)} = محاسبه درصد