اطلاعیه 9: کلید نهایی

به اطلاع کلیه داوطلبین می رساند که اعتراضات اعلامی بررسی و نتیجه به شکل زیر اعلام می گردد.

سوال 37 گزینه صحیح الف است.

نتایج آزمون پس از تایید مرکز سلامت محیط  و کار وزارت بهداشت بر روی سامانه اعلام خواهد شد.