اطلاعیه 8: کلید اولیه آزمون 20

کليد اوليه سوالات آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی  مرحله بیستم از طريق لینک زیر قابل مشاهده است.

فرمول محاسبه سوالات:

100* {60/((0.25*سوالات غلط) - تعداد درست)} = محاسبه درصد

 

کلید اولیه سوالات