اطلاعیه 3 : زمان دریافت کارت

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون مرحله 21 می رساند
زمان دریافت کارت از تاریخ
4 تیرماه تا روز آزمون فعال و آدرس حوزه های امتحانی بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.