اطلاعیه 7 : کلید آزمون 21

کليد اوليه سوالات آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی  مرحله بیست و یکم از طريق لینک زیر قابل مشاهده است.

فرمول محاسبه سوالات:

100* {60/((0.25*سوالات غلط) - تعداد درست)} = محاسبه درصد

 

اطلاعیه 7 : کلید آزمون 21