اطلاعیه 1: برنامه زمان بندی

 

برنامه زمان بندي آزمون فوق العاده (2) تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

فوق العاده (2)

ماه برگزاری

مهر

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

98/06/24

98/07/10

دريافت كارت آزمون

98/07/23

98/07/25

آزمون

98/07/25پنج شنبه ساعت 9صبح

كليد آزمون

98/07/28

حوزه های امتحانی

اصفهان، اهواز، ایران، تبریز، کرمان و مشهد