اطلاعيه 4 : اصلاح مدارك

به اطلاع كليه داوطلبين مي رساند كه مهلت ثبت نام رو به اتمام است. باتوجه به اينكه برخي از داوطلبين در الصاق مدارك فايل اشتباه ضميمه كرده اند، خواهشمند است كه تمامي داوطلبين مدارك خود را قبل از اتمام مهلت ويرايش اطلاعات بررسي نمايند تا در صورت وجود نقص آنرا برطرف نمايند تا امكان صدور كارت ورود به جلسه مقدور باشد.

لازم به ذكر است  فيش هاي واريزي كه مربوط به دوره قبلي آزمون مي باشد فاقد اعتبار بوده و نياز است كه داوطلبين براي اين آزمون مجددا وجه ثبت نام را واريز نمايند.