اطلاعیه 5: زمان دریافت کارت

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم آزمون مرحله بیست و دوم می رساند:
زمان دریافت کارت از تاریخ 21 آبانماه ماه  تا روز آزمون فعال خواهد شد و آدرس حوزه های امتحانی بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.

دبیرخانه آزمون