اطلاعیه 9: کلید آزمون 22

کليد اوليه سوالات آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی  مرحله بیست و دوم از طريق لینک زیر قابل مشاهده است.

فرمول محاسبه سوالات:

100* {60/((0.25*سوالات غلط) - تعداد درست)} = محاسبه درصد

کلید آزمون 22