اطلاعیه 1: برنامه زمان بندی

برنامه زمان بندي آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتي

دوره

بیست و سوم

ماه برگزاری

دی

تاريخ هاي مهم

شروع

پايان

ثبت نام و ويرايش مدارك آزمون

98/09/13

98/10/13

دريافت كارت آزمون

98/10/17

98/10/19

آزمون

98/10/19پنج شنبه ساعت 9صبح

كليد آزمون

98/10/21

حوزه های امتحانی

تهران- مازندران- بندرعباس- بجنورد- کردستان- تبریز - اصفهان