اطلاعیه 4: حوزه جدید

به اطلاعی متقاضیان آزمون مرحله 23 می رساند به دلیل درخواست مکرر متقاضیان و کمبود نیروی ممیزی در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز با موافقت مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت حوزه اهواز به حوزه های آزمونی این دوره اضافه شد.

 با تشکر دبیر خانه آزمون